Avís legal

La titular d’aquesta web és:

Identitat: Comexi Group Industries, S.A.U. (en endavant COMEXI)
NIF: A17005299
Adreça: Avda. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona, 17457 Riudellots de la Selva
Tel.: +34 972 477 744
Email: comexi@comexi.com
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, full GI-2436, foli 184, llibre 12, Secció 3ª, volum 133

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de COMEXI.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que COMEXI actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a COMEXI. COMEXI no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web. COMEXI es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

 

Política de privacitat

COMEXI* es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.
La utilització de la Web i/o de qualsevol dels serveis oferts per COMEXI, implica l’acceptació per l’usuari/client de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. COMEXI no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) li oferim la següent informació:

Responsable del tractament COMEXI*. Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona). Email: comexi@comexi.com
Finalitat del tractament Oferir, prestar i facturar els nostres serveis i productes del sector dels envasos i els embalatges flexibles.
Legitimació
 • Execució del contracte de serveis.
 • Consentiment obtingut de l’interessat. L’interessat dóna el seu exprés consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades per les societats que integren COMEXI, que es relacionen al final d’aquest avís.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la nostra relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Es pot dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Podeu consultar informació addicional sobre les societats que formen COMEXI i sobre el tractament de dades a les ‘Qüestions sobre privacitat’.

*Les societats que integren COMEXI són: COMEXI GROUP INDUSTRIES, SAU; NEOPACK, SL; i COMEXI GROUP, SL.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: COMEXI*
NIF: A17005299
Adreça: Avda. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona, 17457 Riudellots de la Selva
Tel.: +34 972 477 744
Fax: +34 972 477 384
Email: comexi@comexi.com

 

Les dades seran tractades per les societats que integren COMEXI*:

COMEXI GROUP INDUSTRIES, SAU
CIF:A17005299
Adreça: Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Activitat: Producció i comercialització de maquinària per a la impressió i la transformació de materials del sector dels envasos i els embalatges flexibles.

COMEXI GROUP, SL
CIF:B17646944
Adreça: Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Activitat:Gestió patrimonial

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes del sector dels envasos i els embalatges flexibles
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de:
  • Notícies actuals i novetats de Comexi (Comexi News).
  • Novetats i / o promocions de productes o serveis de Comexi.
  • Presència en fires, seminaris i altres esdeveniments.
 • Si visita personalment les instal·lacions de COMEXI, tractarem les dades dels visitants amb la finalitat de tenir un registre de les persones que accedeixen a les nostres instal·lacions. En aquest cas, la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • Les dades dels visitants es conservaran durant un mes.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums, les dades es conservaran durant sis mesos.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna. L’interessat dóna el seu exprés consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades per les societats que integren COMEXI.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a comexi@comexi.com

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
   • En el cas del sistema de videovigilància:

 

  • Imatge
  • En el cas dels currículums, també:

 

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

COMEXI ha realitzat una valoració del risc relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i ha implementat un Sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI).

Actualitzat el 28 de març de 2018